toplogosm.gif (11711 bytes)
topbarmenu.jpg (21505 bytes)
sidebar.jpg (6070 bytes)                                SHEAR BEAM

                 shearbeam1.gif (128715 bytes) 

     shearbeam2.gif (67554 bytes)

          shearbeam3.gif (93435 bytes)
                                       returnloadcellindex.gif (8495 bytes)